BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej


 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej zwany dalej "Ośrodkiem" jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Dąbrowa Górnicza.
Siedziba Ośrodka mieści się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 2.
Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Dąbrowa Górnicza.


§2

Ośrodek działa na podstawie niniejszego statutu i obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:
1) Uchwały Nr XI/58/90 Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej z dnia 1 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2)     Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz.728),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. u. z 2001r.Nr 142 poz.1592 z późniejszymi zmianami),
5) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
6) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszą zmianą ),
8) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 Nr 14 poz. 92),
9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r Nr 164, poz.1 027 z późniejszymi zmianami),

10) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późniejszymi zmianami),
11) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192 poz.1378 z późniejszymi zmianami),
12) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami),
13) Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 234 poz.1694 z późniejszymi zmianami),
14)     Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami),
15) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493),
16) Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111 poz. 535 z późniejszymi zmianami),
17) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
18) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami).


§3

Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza.


§4

Nazwa Ośrodka brzmi: "Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej".
Ośrodek używa pieczęci w brzmieniu:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Piłsudskiego 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

II. CELE I ZADANIA
§5


Zasadniczym celem Ośrodka jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności zawodowej oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§6

Zadania Ośrodka określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity bz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728) wraz z aktami "wykonawczym oraz inne ustawy i przepisy wykonawcze do tych ustaw.

§7


W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami
fizycznymi i prawnymi.

III. ZASADY DZIAŁANIA I ORGANIZACJI
§8

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej.
2. W czasie nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje wyznaczony przez niego pisemnie Z-ca Dyrektora.


§9

Dyrektor Ośrodka, w szczególności:
1. Zarządza Ośrodkiem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz, sprawuje nadzór nad majątkiem Ośrodka,
2. Ponosi odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie oraz efektywność wykorzystania środków finansowych określonych w planie finansowym zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
3.0rganizuje w sposób właściwy pracę Ośrodka.


§10

Dyrektor Ośrodka działa zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.


§ 11

1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku, a w szczególności zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich przełożonym służbowym.

2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowanych stanowisk, zasady zatrudniania
i wynagradzania pracowników ośrodka określają odrębne przepisy.
3. podział czynności. uprawnień indywidualne zakresy czynności.
odpowiedzialności pracowników określają
4. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor Ośrodka współdZiała ze związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustawy
o związkach zawodowych.


§ 12

1. Mieniem będącym w trwałym zarządzie Ośrodka zarządza jednoosobowo w sprawach zwykłego zarządu Dyrektor.
2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd Dyrektor Ośrodka może działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
3. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Ośrodka jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń. regulaminów i instrukcji.
4. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Dąbrowie Górniczej coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań
pomocy społecznej.
5. Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Dąbrowie Górniczej. Zakres nadzoru Dyrektora Ośrodka określa
Prezydent Miasta.


§ 13

Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa Dyrektor Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzanym przez
Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.


§14

Łączenia, przekształcenia i likwidacji Ośrodka dokonuje Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej w drodze uchwały.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 15

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 z późniejszymi zmianami), na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów
budżetu miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

§16

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, obejmujący planowane dochody i wydatki Ośrodka oraz plan finansowy dochodów własnych.


§17

Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.


§18

Finansowanie zadań Ośrodka następuje: 1) ze środków budżetu miasta,
2) z dotacji celowych z budżetu państwa, 3) z innych dopuszczalnych prawem źródeł.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19

Statut Ośrodka uchwala Rada Miejska.
Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym w ust.1.